Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ vermeld staat, wordt mijn organisatie karlijnvanbeest bedoeld. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

   • karlijnvanbeest: mijn organisatie als opgenomen in het handelsregister in de Kamer van Koophandel onder nummer 78014980, mede handelend onder de naam Coaching by Karlijn, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
   • Opdrachtgever: de persoon, ondernemer of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
   • Diensten: alle diensten die kunnen worden afgenomen bij mij, waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord. Evenals alle andere ten behoeve de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van de opdracht, waaronder inbegrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
   • Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject.
   • Partijen: alle betrokkenen inzake de overeenkomst, in ieder geval ikzelf, de opdrachtgever en de coachee.
   • Schriftelijk: zowel schriftelijk als per e-mail.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid van deze voorwaarden

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met mij. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.
   2. Niet alleen ikzelf, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 
   3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mij, zullen deze ook gelden voor aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die aan mij worden verstrekt.
   4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door mijzelf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3 | Offertes

    1. De door mij gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ik ben slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd of indien ik reeds gestart ben met de uitvoering ervan.
    2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
    3. Offertes zijn gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.

 

   1. In de offerte kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

   1. De gesloten overeenkomsten houdt voor mij een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar het uiteindelijk resultaat is mede afhankelijk van de inspanning van de coachee. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal ik op een wijze handelen, zoals van een redelijk handelend en bekwaam coach verwacht mag worden. 
   2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
   3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan mij zijn verstrekt, heb ik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
   4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ik ben uitgegaan van door de opdrachtgever of coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

   1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal ik met de opdrachtgever de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
   2. Indien alle partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Daarvan zal ik de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
   3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ik de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
   4. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal ik daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 6 | Geheimhouding

   1. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
   2. In het geval van dreigend gevaar voor één van de partijen of indien er een wettelijke verplichting is om gegevens aan derden te verstrekken, behoud ik het recht de geheimhouding te doorbreken en zal ik de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
   3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ik gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan ben ik niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
   4. Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring. 

Artikel 7 | Intellectuele eigendom

   1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door mij ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, ben en blijf ik houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan mij verstrekt is, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
   2. Ik behoud het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8 | Betaling

   1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door mij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
   2. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk bij mij kenbaar te maken.
   3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever ben ik gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat ik daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
   4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente. Indien ik de vordering ter incasso uit handen geef, is de opdrachtgever tevens verschuldigd de kosten die met deze incasso gemoeid zijn te betalen.
   5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van mij en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens mij onmiddellijk opeisbaar zijn.
   6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   7. Als van mij meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan ik voor aanvang van mijn werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 9 | Incassokosten

   1. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door mij aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is de opdrachtgever aan mij buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Hierbij zijn de wettelijke regels van toepassing.

 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

   1. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door mij verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van mijn kant.
   2. De aansprakelijkheid van mij is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
   4. Indien door of in verband met mijn verrichte diensten of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ik aansprakelijk ben, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door mij afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat ik in verband met die verzekering draag.
   5. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie.
   6. Elke aansprakelijkheid van mij voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 | Annulering/beëindiging van de overeenkomst

   1. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd en verplaatst. Indien de coachsessie te laat of niet wordt afgezegd, wordt het volledige tarief van de betreffende coachsessie in rekening gebracht.
   2. Het kosteloos verplaatsen van een workshop, een presentatie of een lezing is mogelijk tot 2 weken voor aanvang. Ook hier geldt dat als deze termijn verstreken is de kosten voor de activiteit bij de opdrachtgever conform de overeenkomst in rekening worden gebracht. 
   3. In het geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de de workshop, het advies- of (team)coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij bijzondere omstandigheden, naar mijn oordeel, anders rechtvaardigen.
   4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, dan wordt eveneens het volledige tarief in rekening gebracht.


Artikel 12 | Persoonsgegevens

   1. Door het aangaan van een overeenkomst met mij wordt aan mij toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ik uitsluitend gebruiken voor mijn eigen activiteiten.

 

Contact?

 Laat hieronder je gegevens achter en ik neem contact met je op 

10 + 3 =

Contact

Karlijn van Beest
info@karlijnvanbeest.nl

KvK 78014980